Monday Mornings

Five-thirty a.m., an a middlin crowd mornin. Hooooooo-eeeeeee.  Ohhoooeeeeeee.  Dunno be alarmed, I’m nobbut tryin to imitate a mornin buzzer wi cowd type.  Ooh———-, EEeeeeeeeeeooooooooo. Han yo getten me?  Bang bang bang bang bang…Continue Reading →

A Daurk Maiter

Guest post in Scots and English by Martin Travers, playwright Wirkin oan ma new play A Daurk Maiter haes buin…

0