Monday Mornings

Five-thirty a.m., an a middlin crowd mornin. Hooooooo-eeeeeee.  Ohhoooeeeeeee.  Dunno be alarmed, I’m nobbut tryin to imitate a mornin buzzer wi cowd…

0